Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

Υπουργείο Υγείας  | ΠΙΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ.41848/1848/2017 - ΦΕΚ 3649/Β/16-10-2017

 

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 41848/1848/2017

ΦΕΚ 3649/Β/16-10-2017

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄ 24)

2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

3. Την υπ? αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ Β΄ 3722).

4. Την υπ? αριθμ. 146163/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1537).

5. Την υπ? αριθμ. 62952/5384/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4326 Β΄) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015» (ΦΕΚ Β΄ 4326).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ? αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537) - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

 

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις

1. Στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1.3, προστίθεται παράγραφος μετά την περίοδο «Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία <5°C, ....

μικρότερες των 500 λίτρων.»:

«Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης ( < -18°C) για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατηγορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ) και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

2. Ο Πίνακας ΙΙ του Παραρτήματος Ι τροποποιείται ως ακολούθως:

Στις γραμμές 1 και 2 του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι, στην 5η στήλη «Προδιαγραφές Αποθήκευσης», προστίθεται παράγραφος: «Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης (<-18°C)

για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατηγορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ) και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

3. Ο Πίνακας 7 του Παραρτήματος ΙΙ τροποποιείται ως ακολούθως:

Στις γραμμές 1 και 2 του Πίνακα 7 του Παραρτήματος ΙΙ, στην 5η στήλη «Προδιαγραφές Αποθήκευσης», προστίθεται παράγραφος: «Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης (<-18°C) για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατηγορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ), και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017