Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

Υπουργείο Υγείας  | ΠΙΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικ.41848/1848/2017 - ΦΕΚ 3649/Β/16-10-2017

 

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Οικ. 41848/1848/2017

ΦΕΚ 3649/Β/16-10-2017

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄ 24)

2. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

3. Την υπ? αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ Β΄ 3722).

4. Την υπ? αριθμ. 146163/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 1537).

5. Την υπ? αριθμ. 62952/5384/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4326 Β΄) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015» (ΦΕΚ Β΄ 4326).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ? αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1537) - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, όπως ισχύει.

 

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις

1. Στο κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.1.3, προστίθεται παράγραφος μετά την περίοδο «Η αποθήκευση των αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία <5°C, ....

μικρότερες των 500 λίτρων.»:

«Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης ( < -18°C) για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατηγορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ) και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

2. Ο Πίνακας ΙΙ του Παραρτήματος Ι τροποποιείται ως ακολούθως:

Στις γραμμές 1 και 2 του Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Ι, στην 5η στήλη «Προδιαγραφές Αποθήκευσης», προστίθεται παράγραφος: «Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης (<-18°C)

για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατηγορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ) και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

3. Ο Πίνακας 7 του Παραρτήματος ΙΙ τροποποιείται ως ακολούθως:

Στις γραμμές 1 και 2 του Πίνακα 7 του Παραρτήματος ΙΙ, στην 5η στήλη «Προδιαγραφές Αποθήκευσης», προστίθεται παράγραφος: «Ειδικότερα για τις Υγειονομικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης η αποθήκευση των αποβλήτων μπορεί να γίνεται σε θάλαμο κατάψυξης (<-18°C) για παραγόμενες ποσότητες έως 100Kg ετησίως/ κατηγορία (ΕΑΑΜ/ ΜΕΑ), και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του έτους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των αποβλήτων στο διάστημα ενός έτους. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αποβλήτων ψυκτικός θάλαμος θερμοκρασίας 0±2°C, η αποθήκευση μπορεί να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από 30 ημέρες, ανάλογα της χωρητικότητας του θαλάμου.»

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘ, ΑΝΑΤΟΜ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

1. Στη MediCarrera αναζητούμε ειδικούς ιατρούς ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ, για μόνιμες θέσεις εργασίας σε δημόσια νοσοκομεία της Σουηδίας, Δανίας και Νορβηγίας. ΠροσφέρονταιΔΩΡΕΑΝ μαθήματα εκμάθησης γλώσσας...

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1391...

14o Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας & Cardio Cath Live Demonstration Course 2018

  14o Ετήσιο ΣυνέδριοΕλληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας&Cardio Cath Meeting 2018Live Demonstration Course&Ειδικό Σεμινάριο προετοιμασίας Ειδικευομένωνγια Πανελλήνιες Εξετάσεις Ειδικότητας       14o...