Αυτές είναι οι μη αναστρέψιμε ασθένειες που δεν χρειάζονται επαναθεώρηση (ΦΕΚ και Πίνακας Παθήσεων)

Υπουργείο Υγείας  | Ασφαλιστικά Ταμεία