14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, 29-31 Μαρτίου 2018, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια 

 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, 29-31 Μαρτίου 2018, Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

 

 

Αν δεν εμφανίζεται σωστά, κάντε κλικ εδώ

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλού?ε να συ??ετάσχετε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής που θα πραγ?ατοποιηθεί στις 29-31 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις, στη διάγνωση και σφαιρική αντι?ετώπιση των παθήσεων της τρίτης ηλικίας, στις συναρπαστικές προόδους στην αντι?ετώπιση των χρονίων νοση?άτων και νόσων φθοράς του οργανισ?ού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των υπερηλίκων αλλά ακό?η και στις προσπάθειες της επιστη?ονικής έρευνας για την προώθηση της αντιγήρανσης. Εξ? άλλου, το συνέδριό ?ας θα ασχοληθεί ιδιαίτερα ?ε τη νοσηλευτική φροντίδα και την κατ? οίκον νοσηλεία, ενώ θα εστιάσει και σε οικονο?ικά και κοινωνικά θέ?ατα, αφού η παρατεινό?ενη οικονο?ική κρίση δη?ιουργεί επιπλέον προβλή?ατα που αφορούν στη φροντίδα και την εν γένει διαβίωση των ηλικιω?ένων.

Ό?ως, η θε?ατολογία του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου θα υπερβεί κατά πολύ τα στενά όρια των Επιστη?ών Υγείας, στοχεύοντας στην ανάδειξη των θε?άτων της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης, την ενσω?άτωση της τεχνολογίας στην καθη?ερινή ζωή των ατό?ων της τρίτης ηλικίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, τα δικαιώ?ατά τους στην υγεία, την πρόνοια και την ισότι?η ?εταχείριση, αλλά και στην πολιτική για την ενίσχυση της οικογένειας καθώς και των φροντιστών και την αποτελεσ?ατικότερη οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για ηλικιω?ένους.

Με τις σκέψεις αυτές καλού?ε όλους τους επιστή?ονες κάθε ειδικότητας που ασχολούνται ?ε τα θέ?ατα του γήρατος, αλλά και κάθε ενεργό και ευαισθητοποιη?ένο πολίτη να συ??ετάσχει στις εργασίες του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας & Γηριατρικής.

Για το Δελτίο Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ
Στις ιστοσελίδες www.gerontology2018.gr και www.globalevents.gr είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφόρηση επιθυμείτε να έχετε.

Με φιλικούς χαιρετισ?ούς,

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Γ.Ε. και του Συνεδρίου

Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός 
Α?. Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστη?ίου Αθηνών 
?ιευθυντής Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκο?είου «Αγ. Σάββας»

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Global Events
Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168,
17671 Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260
E-mail:panagiotis@globalevents.gr
www.globalevents.gr